อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สีประจำคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก

มาตรฐานสีประจำคณะและหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

Hex Code (#) เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีสำหรับใช้งานบน Website
RGB เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีงานสื่อที่ใช้ระบบแสงแสดงภาพ
CMYK เป็นค่ามาตรฐานในการเทียบสีงานสิ่งพิมพ์ในระบบ Process Color

Download

ภาพลักษณ์คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ