skip to Main Content

ชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”

“วิโรฒ” มาจากคำว่า “วิโรฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า “วิรุฬห์” ในภาษาบาลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อ ว่า “มศว” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University”

ปรัชญา (Philosophy)

“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Education is Growth” และตรงกับภาษาบาลีว่า “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา ”

เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ

1. งอกงามด้วยศรัทธา
งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน
2. งอกงามด้วยศีล
งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง
3. งอกงามด้วยสุตะ
งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา
4. งอกงามด้วยจาคะ
งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
5. งอกงามด้วยปัญญา
งอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา
( อง.ปญจก.22/40/47 )

ปณิธาน (Pledge)

ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นําทางปัญญา

ค่านิยม (Core Values)

S : Social Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคม)
W : Work Smart (ทำงานอย่างชาญฉลาด)
U : Unity (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

1. มีความเป็นสุภาพชนและอ่อนน้อม
2. มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3. รักการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์ที่นำสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล
2. การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

ตราสัญลักษณ์

ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเทา – แดง หมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิดและมีความคิดอย่างกล้าหาญ
สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา
สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อท้องถิ่น: คูน ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ)
ลักเคยลักเกลือ (ภาคใต้) กุเพยะ (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี)
ปึยยะปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassis fistula linn
ชื่อวงศ์ Leguminosae
ชื่อสามัญ: Golden Shower , Indian Laburnum , Pudding – pine Tree

Back To Top
Search